BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Do brezplačne pravne pomoči so upravičene osebe, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine ne bi zmogli pokriti stroškov sodnega postopka ali drugih pravnih storitev, brez škode za svoje preživetje in preživetje svoje družine.

Pri ugotavljanju upravičenosti za brezplačno pravno pomoč, se upoštevajo dohodki in prejemki prosilca in dohodki ter prejemki njegove družine. Upošteva se tudi premoženje, ki ga ima prosilec in njegova družina. V primeru da je prosilec prejemnik denarne socialne pomoči, se dohodki, prejemki in premoženje njegove in družine ne upoštevajo.

Šteje se, da bi bilo socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega dvakratnega zneska osnovnega minimalnega dohodka v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih.

V skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči lahko upravičenci pridobijo brezplačno pravno pomoč v katerikoli fazi sodnega postopka, bodisi ob začetku izvensodnega ali sodnega postopka, kakor tudi v katerikoli fazi postopka, ki že teče. Dodeljena brezplačna pravna pomoč zajema tiste stroške sodnega postopka, ki so nastali po dnevu vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ter plačilo za dejanja pravne pomoči, ki do dneva vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči še niso bila opravljena.

Brezplačna pravna pomoč pomeni, da država plača odvetniku z zakonom znižani znesek odvetniške nagrade za primer, za katerega zaprosi prosilec ter odobri Služba za brezplačno pravno pomoč na pristojnem sodišču.

Vlogo za brezplačno pravno pomoč je potrebno vložiti na pristojnem okrožnem sodišču. Pristojnost sodišča se določa glede na prebivališče osebe, ki vlaga prošnjo za brezplačno pravno pomoč.

Izpolnjeno prošnjo morajo podpisati vsi polnoletni družinski člani. V primeru, da je eden od družinskih članov nasprotna stranka v postopku, za katerega vlagate prošnjo, njegov podpis ni potreben.

Obrazec za brezplačno pravno pomoč

Obrazec za brezplačno pravno pomoč za družinske člane

Za brezplačno pravno pomoč lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije in osebe, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo, tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji, drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, nevladne organizacije in združenja, ki delujejo nepridobitno in v javnem interesu ter so vpisana v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene, druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.