KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

Zastopanje v kazenskih postopkih

  • Sestava kazenskih ovadb

  • Zagovor v predkazenskem in kazenskem postopku

  • Zastopanje oškodovancev kot tožilcev v kazenskih postopkih

  • Uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku

  • Vlaganje zasebnih tožb v imenu strank

  • Vlaganje ugovorov zoper kaznovalne naloge

  • Zastopanje pri sestavi sporazuma o priznanju krivde

  • Sestava prošenj za pomilostitev in za izbris obsodbe


Zastopanje v postopkih o prekrških

  • Prometni prekrški, davčni prekrški, carinski prekrški, prometni prekrški, prekrški zoper javni red in mir, prekrški s področja varstva osebnih podatkov, prekrški v zvezi s konkurenco, idr.

  • Sestava in vložitev ugovorov zoper plačilni nalog, sestava zahtev za sodno varstvo in sestava pritožb