CIVILNO PRAVO

Svetovanje pri nakupu nepremičnin

 • Preverjanje lastništva nepremičnine ter eventuelnih bremen (hipoteke, stvarne in osebne služnosti, prepovedi razpolage, ipd.)

Priprava vseh vrst pogodb, povezanih s premičninami ali nepremičninami

 • Prodajna pogodba

 • Menjalna pogodba

 • Pogodba o preužitku

 • Pogodba o ustanovitvi zastavne pravice

 • Pogodba o ustanovitvi stvarnih in osebnih služnosti

 • Najemna pogodba

 • Darilna pogodba

 • Izročilna pogodba

 • Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Urejanje zemljiškoknjižnega stanja (vpis v zemljiško knjigo)

 • Preverjanje stanja nepremičnine v zemljiški knjigi

 • Vpis lastništva ali hipoteke ter drugih potrebnih podatkov v zemljiško knjigo

 • Pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja

 • Pogodba o priznanju lastninske pravice

 • Pogodba o skupni gradnji ipd.

Posestni spori: sosedski in mejni spori

 • Zastopanje v sporih zaradi motenja posesti, služnostnih sporih ipd.

Izvršilni postopki

 • Izvensodno opominjanje dolžnikov in izvensodna izterjava dolga

 • Vlaganje predlogov za izvršbo ter zastopanje strank v izvršilnem postopku

 • Zavarovanje terjatev v sodnih postopkih z začasnimi in predhodnimi odredbami

 • Ugotavljanje premoženjskega stanja dolžnikov in potencialnih pogodbenih partnerjev

 • Svetovanje upnikom – predvsem samostojnim podjetnikom in gospodarskim družbam

 • Svetovanje in zastopanje dolžnikov v izvršilnih postopkih


Sestavljanje vseh vrst pogodb, pravni pregled pogodb

Zastopanje v sporih, izhajajočih iz pogodbenih razmerij

Zastopanje v vseh vrstah nepravdnih postopkov (postopki za razdružitev solastnine, urejanje meja…)